Cảnh báo
Lỗ hổng zero-day (CVE-2022-41352, điểm CVSS v3 9,8) là một lỗi thực thi mã từ xa nghiêm trọng trong Zimbra Collaboration 8.8.15 và 9.0 phát sinh từ...
Microsoft phát hành bản vá cho lỗ hổng Windows RPC CVE-2022-26809, tồn tại trong thư viện Remote Procedure Call Runtime Library. Vì tính chất...
Others